فواید استعدادیابی در زندگی فردی

یکی از فواید استعدادیابی و نحوه شناسایی استعدادها، احساس سودمندی، خوشبختی و رضایت‌مندی بیشتر فرد از زندگی است

استعداد یابی درست باعث تقویت نیروهای بالقوه فرد و در نتیجه افزایش عزت نفس و احساس خوشبختی می‌شود

یکی دیگر از فواید استعدادیابی، آگاهی از هدف و روشن شدن مسیر زندگی فردی است تا به موفقیت برسد

با شناسایی استعدادها فرد اعتماد به نفس بیشتری دارد و کمتر احساس پوچی و ناتوانی می‌کند