استعدادیابی

- تلاش برای پیش بینی ظرفیت آینده عملکرد یک فرد
- کشف استعدادهای ناشناخته در زمینه‌های مختلف زندگی برای پرورش دادن و استفاده از این استعدادها
- پیش بینی اجرای عملکرد از طریق سنجش ویژگی‌های جسمانی، روانی و اجتماعی و همچنین توانایی‌های تکنیکی
- فرآیند شناسایی افرادی که توان بالقوه ای برای سرآمدی در زمینه ای خاص دارند
- به بیانی دیگر، معنی استعدادیابی، کشف ظرفیت‌های ویژه هر فرد برای شکوفایی استعدادهایش است


فواید شناسایی و نحوه شناسایی استعدادها :