جملات دستوری، نه!

m37

برای جلوگیری از لجبازی کودک، سعی کنیم جملات خبری بکار بگیریم نه دستوری.
مثلا بگوییم :

وقت ناهار است.

نگوییم الان باید ناهار بخوری