متخصصین همراه

علی اصغر اصغرنژاد فرید

علی اصغر اصغرنژاد فرید

مدرك تحصيلي: دكتري

مرتبه دانشگاهي: دانشيار

زمينه هاي فعاليت: اختلالات رواني، مسائل خانواده و...

محل خدمت: انستيتو روانپزشكي

روزهای حضور در مرکز: دوشنبه و چهارشنبه

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

بهروز نظری

بهروز نظری

 مدرك تحصيلي: دانشجوی دکتری

مرتبه دانشگاهيمربی

زمينه هاي فعاليت: اختلالات يادگيري، جهت دهي تحصيلي شغلي و ...

محل خدمت:  جهاد دانشگاهي

روزهای حضور در مرکز: شنبه تا چهارشنبه

اطلاعات تماس:

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

حمید فرزادی

حمید فرزادی

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

مرتبه دانشگاهي

زمينه هاي فعاليت: مسائل افسردگی، اضطراب، مسائل خانوادگی، مشاور ازدواج

محل خدمت:مدیر اسبق کلینیک انستیتو روانپزشکی

روزهای حضور در مرکز: شنبه

اطلاعات تماس

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

محمد علی احمدوند

محمد علی احمدوند

 مدرك تحصيلي: دکتری

مرتبه دانشگاهي: استاد

زمينه هاي فعاليت: درمانگر شناختی-اعتیاد

محل خدمت: رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد جنوب،

روزهای حضور در مرکز: چهارشنبه

اطلاعات تماس

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

مریم جلیلوند

مریم جلیلوند

مدرك تحصيلي: دکتری

مرتبه دانشگاهي:

زمينه هاي فعاليت: نوجوان_مددکار

محل خدمت: عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

روزهای حضور در مرکز: پنج شنبه

اطلاعات تماس

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

مینا هادیان

مینا هادیان

مدرك تحصيلي: دکتری

مرتبه دانشگاهي

زمينه هاي فعاليت: مسائل کودک و نوجوانان و خانواده

محل خدمت: مدیر سابق مرکز توحید آموزش و پرورش شهر تهران

روزهای حضور در مرکز: پنج شنبه

اطلاعات تماس

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

راضیه فتحی

راضیه فتحی

 مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

مرتبه دانشگاهي:

زمينه هاي فعاليت: بازی درمانگر

محل خدمت: بازی درمانگر و درمانگر آزاد

روزهای حضور در مرکز: چهارشنبه

اطلاعات تماس:

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

محمد پردل

محمد پردل

 مدرك تحصيليكارشناسي ارشد

مرتبه دانشگاهي:

زمينه هاي فعاليت: روانسنجي

محل خدمت: آموزش و پرورش و بنیاد شهید و امور ایثارگران

روزهای حضور در مرکز: یک شنبه 

اطلاعات تماس:

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

فاطمه زم

فاطمه زم

 مدرك تحصيلي دکتری

مرتبه دانشگاهي: استادیار

زمينه هاي فعاليت: توانمندسازی روانی اجتماعی در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی ، روان درمانی تحلیلی شناختی

محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی کرج

روزهای حضور در مرکز: دوشنبه، پنج شنبه

اطلاعات تماس:

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

آسیه شریعت مدار

آسیه شریعت مدار

مدرك تحصيلي: دکتری

مرتبه دانشگاهي

زمينه هاي فعاليت: مسائل خانواده

محل خدمت: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

روزهای حضور در مرکز: یکشنبه

اطلاعات تماس

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

وحیده سادات سید محسنی

وحیده سادات سید محسنی

مدرك تحصيلي: کارشناس ارشد

مرتبه دانشگاهي

زمينه هاي فعاليت: بازی درمانگر

محل خدمت:درمانگر آزاد

روزهای حضور در مرکز: دوشنبه

اطلاعات تماس

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

مهشیدی

مهشیدی

مدرك تحصيلي: کارشناس ارشد

مرتبه دانشگاهي

زمينه هاي فعاليت: اختلالات یادگیری

محل خدمت: کاردرمانگر و عضو هیات مدیره مرکز کاردرمانی هفت سنگ

روزهای حضور در مرکز: سه شنبه

اطلاعات تماس

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

سیما علائی

سیما علائی

مدرك تحصيلي: کارشناس ارشد

مرتبه دانشگاهي

زمينه هاي فعاليت: اختلالات خلقی، وسواس، اختلالات اضطرابی، مشاوره، ازدواج

محل خدمت: درمانگر مراکز مختلف آموزش و پرورش

روزهای حضور در مرکز: چهارشنبه 

اطلاعات تماس

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

فرنگیس وفا

فرنگیس وفا

مدرك تحصيلي: کارشناس ارشد

مرتبه دانشگاهي

زمينه هاي فعاليت:  مسائل افسردگی، اضطراب، مسائل خانوادگی، مشاوره ازدواج

محل خدمت: درمانگر آزاد

روزهای حضور در مرکز: یک شنبه

اطلاعات تماس

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

ثابت نژاد

ثابت نژاد

مدرك تحصيلي: دکتری

مرتبه دانشگاهي

زمينه هاي فعاليت: ارجاعات مرتبط با روانپزشکی

محل خدمت: درمانگر آزاد

روزهای حضور در مرکز: دوشنبه

اطلاعات تماس

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی

سعید رجبی

سعید رجبی

مدرك تحصيلي: دکتری

مرتبه دانشگاهي

زمينه هاي فعاليت: درمانگر مسائل کودک و نوجوان و خانواده

محل خدمت: درمانگر و محقق آزاد

روزهای حضور در مرکز: پنج شنبه

اطلاعات تماس

تماس با مرکز برای تعیین وقت قبلی