دکتر فریبرز درتاج
رئیس شورای علمی،دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی دلاور
دکتری تخصصی سنجش و اندازه‌گیری،عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی
دکتر سیما فردوسی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین شکرکن
دکتری تخصصی روانشناسی،عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز
دکتر علیرضا مرادی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر پروین کدیور
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،عضو هیئت علمی دانشگاه خوترزمی
دکتر علی اصغر احمدی
دکتری تخصصی روانشناسی،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر علی اصغر اصغر نژاد
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر عباس ابوالقاسمی
دکتری تخصصی روانشناسی،عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
دکتر فرامرز سهرابی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مهناز اخوان
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
دکتر خدیجه ابوالمعالی
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
دکتر رحیم بدری
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
دکتر فاطمه قائمی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)،دانشیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر عبدالله معتمدی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر رسول کردنوقابی
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر صغری ابراهیمی قوام
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر اکبر رضایی
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز
دکتر حسین کارشکی
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مسعود حسینچاری
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
دکتری تخصصی روانشناسی،عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر محمد سلگی
دکتری تخصصی روانشناسی،عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
دکتر مهری نجات
دکتری تخصصی اعصاب و روان-روانپزشک،سکس تراپیست وزوج درمانگر،ناظر علمی دپارتمان سکس تراپی
دکتر مسعود نویدی مقدم
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
دکتر جلیل فتح آبادی
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

راهنمایی و مشاوره : ۰۲۱۶۶۴۰۰۲۰۰ ۰۹۱۹۰۸۱۹۶۰۶