فیلترها
نوع دوره :

دوره های برگزار شده
  دوره عمومی مهارتهای درمانگری (پیش نیاز دوره های تخصصی)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : یک میلیون تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری( مشکلات خانواده)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه دو میلیون تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری(ازدواج ومسائل مربوط به آن)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه یک میلیون وهفتصد هزار تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (تشخیص ودرمان اختلالات جنسی)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه چهار میلیون وپانصد هزار تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (رواندرمانی تحلیلی)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذرماه چهار میلیون وپانصد هزار تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (درمانگری کودک ونوجوان)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه یک میلیون وپانصد هزار تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (درمانگری کودک ونوجوان)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه یک میلیون وپانصد هزار تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (اعتیاد وراه های درمان آن)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه دومیلیون تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (تشخیص بیماری های روانی ودرمان دارویی آنها)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذرماه دو میلیون و پانصد هزار تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه یک میلیون وپانصد هزار تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (رواندرمانی بیماری های خاص ومزمن)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه یک میلیون وهشتصد هزار تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (درمان مشکلات فردی)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه دو میلیون تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (مهارت های ارتباط با سالمندان)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه یک میلیون تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (رواندرمانی با رویکرد طب سنتی)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذرماه دو میلیون تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (روانسنجی)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذرماه دو میلیون تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (درمان های ابزار محور)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه سه میلیون تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (مشاوره تحصیلی، شغلی وسازمانی)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره :
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (معنویت درمانی)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذرماه یک میلیون تومان
  دوره تخصصی مهارت های درمانگری (رواندرمانی چاقی)
  نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی
  گروه : مهارت های درمانگری
  هزینه شرکت در دوره : با تخفیف ویژه تا پایان آذر ماه یک میلیون وپانصد هزار تومان

  راهنمایی و مشاوره : ۰۲۱۶۶۴۰۰۲۰۰ ۰۹۱۹۰۸۱۹۶۰۶