نحوه شناسایی استعدادها

گام اول: توجه به علائم ونشانه ها

گام دوم: در نظر گرفتن اهداف و آرزوها     

گام سوم: مشاوره و نظرسنجی از کارشناسان و صاحبان تجربه

گام چهارم: تمرکز، تلاش و استمرار