فواید استعدادیابی شغلی

فواید استعدادیابی شغلی مشابه انتخاب رشته تحصیلی، قابل مشاهده است

با این تفاوت که گاهی انسان مجبور است کاری را انجام دهد که دوست ندارد

در این مواقع برای جبران کمبود استعداد، سخت کوشی اهمیت بیشتری دارد

استعدادیابی شغلی باعث می‌شود تا یادگیری مهارت‌ها آسان‌تر و زمان و انرژی کمتری استفاده شود

صاحبان مشاغل می‌توانند با درنظرگرفتن فواید استعدادیابی شغلی، کارمندان را به درستی انتخاب و در سمت‌های مناسب جایگذاری می‌کنند