01
اعتیاد به دنیای مجازی
قیمت : بیست هزار تومان
02
طلاق عاطفی و خیانت
قیمت : سی هزار تومان
03
تربیت جنسی کودکان
قیمت : هشتاد هزار تومان
04
تربیت دینی کودکان
قیمت : سی هزار تومان