دوستان

m32

در ارتباط با دوستان فرزند نوجوان تان محتاط باشید.

 نوجوانان بیشتر از اینکه از والدین خود پیروی کنند، تحت تاثیر دوستان خود هستند.

 در این دوران دوستانشان برای آن‌ها بسیار مهم هستند و کوچک‌ترین انتقاد از آن‌ها به شدت آزرده خاطرشان می‌کند.